การรับรองสังคมสูงวัยด้วยอาหารเพิ่มมูลค่าจากพืชผลพื้นบ้านโดยแนวคิดอาหารฟังก์ชันเสริมสุขภาพและเสริมภูมิคุ้มกันแห่งยุคอนาคต

Publish Year International Conference 2
2023 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exนางสาวจุรีพร เกือบพิมาย, exดร.อำนาจ อ่อนสอาด, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Bioactive phenolic compounds and antidiabetic effects from the agro-industrial waste of mango seed kernel", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023, 31 สิงหาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกนกวรรณ เรืองสีพันธ์, exรัชชา ศรีตะวัน , exจุรีพร เกือบพิมาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "The development of Look Pang to create Salak Flavored Khao Mak", ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY , 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย