การติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหย และการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดตรวจสอบคุณภาพน้ำอ้อย