การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีราคาประหยัด