การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Assessing Fermentation Broth Quality of Pineapple Vinegar Production with a Near-Infrared Fiber-Optic Probe Coupled with Stability Competitive Adaptive Reweighted Sampling", Molecules, ปีที่ 28, ฉบับที่ 17, กันยายน 2023, หน้า 1-21
Publish Year International Conference 2
2023 exบุษบา ปัญญาชน, exศิริมาดา มงคลวิทย์, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "The use of low-quality pineapples in vinegar fermentation and the application of a near-infrared fiber probe to determine fermentation quality", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023, 31 สิงหาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Utilization of low-grade fruit for mixed fruit wine fermentation and its non-destructive quality control by FT-IR spectroscopy", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022, 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย