โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 7 1 0
2020 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติและอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศ เพื่อรองรับการทำงานจริงสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมชีววิศวกรรม หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าแรงสูงของอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และโคโรนาพลาสมา หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2020 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสมาเย็นโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงและการทำปฏิกิริยาในระดับนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสมาเย็นโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงและการทำปฏิกิริยาในระดับนาโน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 3 0 0
2019 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสมาเย็นโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงและการทำปฏิกิริยาในระดับนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2015 การโมเดลและวิเคราะห์อุปกรณ์นาโนอิเล็คทรอนิคส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของบอลลิสติคอิเล็คตรอนและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์แบบสูญญากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 3 0 0
2017 การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และพลาสมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2016 การโมเดลและวิเคราะห์อุปกรณ์นาโนอิเล็คทรอนิคส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของบอลลิสติคอิเล็คตรอนและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์แบบสูญญากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การสร้างโครงสร้างแบบนาโนแชนแนลด้วยจุดบกพร่องของชั้นออกไซด์ เพื่อรองรับการเคลื่อนที่แบบบอลลิสติคอิเล็คตรอนโดยกระบวนการสร้างแบบนาโนทิป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 5 9 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กตรอนโดยมุ่งเน้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิคส์และเทคโนโลยีพลาสมาแบบไฮบริค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 3 0 0
2015 การโมเดลและวิเคราะห์อุปกรณ์นาโนอิเล็คทรอนิคส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของลอลลิสติคอิเล็คตรอนและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์แบบสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 2 0 0
2015 การประยุกต์ใช้งาน GaN FET ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังความถี่สูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 4 0 0
2014 การวิเคราะห์ผลกระทบและออกแบบพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์แบบบอลลิสติคที่ใช้ช่องอากาศนำกระแสสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่่ใช้พลังงานต่ำมากและให้ประสิทธิภาพสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0