การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสมาเย็นโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงและการทำปฏิกิริยาในระดับนาโน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit, "Localized Electric Field Enhanced Streamer Cold Plasma Interaction on Biological Curved Surfaces and Its Shadow Effect", Plasma Chemistry and Plasma Processing, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 1253-1265
Publish Year International Conference 2
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit, "Localized Electric Field Roles in Nonthermal Corona Plasma for Surface Functionalization", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanudda Charoensorn, exVarakorn Kasemsuwan, "Fringe Field Assisted Electrostatic Discharge in Polypropylene Manufacturing", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทัศนีย ์ เจนบ้านผือ, "การศึกษาและการลดผลกระทบจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตในโรงงานเทปกาวพันสายไฟแบบพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ด้วยเครื่องปล่อยประจุไอออน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย