การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสมาเย็นโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงและการทำปฏิกิริยาในระดับนาโน

Publish Year International Conference 2
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChayaporn Thammaniphit, exKhomsan Ruangwong, "Effect of Cold Plasma on Alternaria Brassicicola Morphology and Seed Germinations", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exTatsanee Jenbanphue, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exKulsawasd Jitkajornwanich, "Electrostatic Properties and Ions Elimination Effect of Polyvinyl Chloride (PVC) Adhesive Tape Manufacturing", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปนัดดา เจริญศร, "การศึกษาและลดผลกระทบของการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตในโรงงานผลิตผ้าใยสังเคราะห์", กาประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย