การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กตรอนโดยมุ่งเน้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิคส์และเทคโนโลยีพลาสมาแบบไฮบริค

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Tuning Surface Wettability through Hot Carrier Initiated ImpactIonization in Cold Plasma", ACS Applied Materials & Interfaces, ปีที่ 10, ฉบับที่ 13, เมษายน - มีนาคม 2018, หน้า 11297-11304
Publish Year International Conference 3
2018 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKulsawasd Jitkajornwanich, inดร.บุศรา พิริยะอนนท์, อาจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Surface Modifications in Pulsed Microcorna Streamer Plasma", The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 7 - 9 มีนาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย
2017 exKulsawasd Jitkajornwanich, exPeerapon Vateekul, exTeerapong Panboonyuen, exSiam Lawawirojwong, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Road map extraction from satellite imagery using connected component analysis and landscape metrics", 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 11 - 14 ธันวาคม 2017, boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2017 exKulsawasd Jitkajornwanich, exPeerapon Vateekul, exUpa Gupta, ex Teeranai Kormongkolkul, ex Arnon Jirakittayakorn, exSiam Lawawirojwong, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Ocean Surface Current Prediction Based on HF Radar ObservationsUsing Trajectory-Oriented Association Rule Mining", 2017 IEEE International Conference on Big Data (BIGDATA), 11 - 14 ธันวาคม 2017, boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา