Person Image

  Education

  • วท.บ. (พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • Ph.D. (Bioscience), University of Beiingham, อังกฤษ, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2015 การศึกษาบทบาทของยีน Aldo-keto reductase, OsI_15387 ของข้าวขาวดอกมะลิ ในระดับ in vivo หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 6 0 0
  2017 การผลิตแคปซูลคอลลาเจนผสมใบบัวบกที่ผ่านการกระตุ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสาร Asiaticoside และ Madecassoside ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2014 การศึกษากลุ่มยีน Aldo-keto reductase ที่พบในพืชที่ไม่เคยมีการศึกษาโดยใช้ข้าวหอมมะลิเป็นโมเดล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 การศึกษาบทบาทของยีน Aldo-keto reductase OSI_15386 ในข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การศึกษาการเสดงออกใน E. coli ของยีน OSI_04426 จากข้าวเพื่อการผลิตและทำให้บริสุทธิของเอนไซม์ aldo-ketoreductase ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การใช้เทคนิค AFLP และ cDNA-AFLP เพื่อค้นหายีนที่เกี่ยวข้องในการผลิตสารออกฤทธ์ในใบบัวบกและการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายส าหรับคัดแยกสายพันธุ์ที่ใช้ในการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษาบทบาทของกลุ่มยีน aldo-keto reductases ในการกำจัดสารพิษประเภทแอลดีไฮด์ในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การศึกษาโปรตีน Late embryogenesis abundant (LEA) จากข้าวสายพันธุ์ Oryza sativa indica ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษากลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษประเภทแอลดีไฮด์ในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การศึกษาลักษณะของเอนไซม์อัลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนส (BADH และ OS2AP) จากข้าวหอมมะลิ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 4 0 0
  2013 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 4 0 0
  2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและรำข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2011 การศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ Aldo-keto reductase และคุณสมบัติในการกาจัดสารพิษประเภทอัลดิไฮด์ในข้าวไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับคัดแยกสายพันธุ์ใบบัวบกที่ใช้ในการค้า หัวหน้าโครงการ บริษัทสยามเฮอบอล อินโนเวชั่นและคณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0