การศึกษาบทบาทของกลุ่มยีน aldo-keto reductases ในการกำจัดสารพิษประเภทแอลดีไฮด์ในข้าว

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning and Characterization of AKR4C14, a Rice Aldo-Keto Reductase, from Thai Jasmine Rice", The Protein Journal, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 35-42
Publish Year National Conference 2
2012 exบุษกร อุ๋ยวงศ์, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษายีน OsI_20197 สมาชิกของกลุ่มยีน aldo-keto reductase ในข้าว (Oryza sativa, Indica)", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning , expression and purification of rice OsI_04428: A member of aldo-keto reductase superfamily from rice (Oryza sativa)", The 5'th Annual Symposium of Protein Society of Thailand "Protein Research: From Basic Approaches to Modern technologies", 23 - 25 มิถุนายน 2010