การใช้เทคนิค AFLP และ cDNA-AFLP เพื่อค้นหายีนที่เกี่ยวข้องในการผลิตสารออกฤทธ์ในใบบัวบกและการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายส าหรับคัดแยกสายพันธุ์ที่ใช้ในการค้า