การศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ Aldo-keto reductase และคุณสมบัติในการกาจัดสารพิษประเภทอัลดิไฮด์ในข้าวไทย