การศึกษาโปรตีน Late embryogenesis abundant (LEA) จากข้าวสายพันธุ์ Oryza sativa indica