Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์, ไทย
  • Ph.D. (Instrumental Methods of Analysis ), University of Strathclyde , U. KINGDOM

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 10 13 0 0
  2021 แผนงานการพัฒนานโยบายด้านยางพาราของชาติและการผลักดันงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การสร้างสิ่งทอที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า จากเส้นด้ายของสารกึ่งตัวนำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์เป็นเซ็นเซอร์แบบโพเทนชิโอเมทรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์วัดปริมาณไอออนในน้ำ โดยวิธีเคมีไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
  2010 อิเล็กโทรไลท์แข็งหรือกึ่งแข็งสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้สีจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ของแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 4 0 0
  2007 การพัฒนา เซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 17 15 0 0
  2016 การสร้างสิ่งทอที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า จากเส้นด้ายของสารกึ่งตัวนำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของการเจือเฮไลด์ต่อสมบัติเชิงแสง เชิงโครงสร้าง และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางอินทรีย์-อนินทรีย์เพอรอฟสไกท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การดัดแปรสารกึ่งตัวนำที่เป็นออกไซด์ของโลหะเพื่อเตรียมเป็นโฟโตอิเล็กโทรดสำหรับการผลิตไฮโดรเจนโดยการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 พัฒนาการปิดผนึกเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ เพื่อนำมาประกอบเป็นแผงเซลล์ขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2014 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์เป็นเซ็นเซอร์แบบโพเทนชิโอเมทรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การใช้วัสดุอื่นแทนแพลทินัมเป็นขั้วแคโทด สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์วัดปริมาณไอออนในน้ำ โดยวิธีเคมีไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2011 อิเล็กโทรไลท์แข็งหรือกึ่งแข็งสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2010 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์วัดปริมาณไอออนในน้ำโดยวิธีโพเทนชิโอเมทรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2009 การใช้สีจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ของแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 5 0 0
  2016 โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2015 การเปรียบเทียบถุงมือยางชนิดตรวจโรคที่ผลิตจากยางธรรมชาติและไนไตรส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาเซ็นเซอร์เชิงแสงเพื่อวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 5 0 0
  1999 ลักษณะเฉพาะของเพชรไทยและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0