โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

Sub Project

Publish Year International Journal 8
2010 exLowmunkhong, Pongsak, exUngthararak, Dusit, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Tryptamine as a corrosion inhibitor of mild steel in hydrochloric acid solution", Corrosion Science, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 30-36
2010 exศรินมา ชูศักดิ์ศรี, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exChristian Blaise, exFrancois Gagne, "การคัดกรองความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงในตัวอย่างเอเควียส:การดูอย่างพิเคราะห์เพื่อหาแบตเตอรีทดสอบที่เหมาะสม", Fresenius environmental Bulletin, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2010, หน้า 2253-2258
2010 exSomyote Sutthivaiaykit, exJuthamanee Youkwan, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Citrusosides A-D and Furanocoumarins with Cholinesterase Inhibitory Activity from the Fruit Peels of Citrus hystrix", J. Nat. Prod., ปีที่ 73, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1879-1883
2009 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Rebuttal to a Comment on New Reagent for Trace Determination of Protein-Bound Metabolites of Nitrofurans in Shrimp Using Liquid Chromatography with Diode Array Detector", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 57, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2009, หน้า 11448-11448
2007 exAungpradit T, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exMartens D, exSutthivaiyakit, S, exKettrup A.A.F, "Photocatalytic degradation of triazophos in aqueous titanium dioxide suspension: Identification of intermediates and degradation pathways", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ปีที่ 146, ฉบับที่ 1-2, กรกฎาคม 2007, หน้า 204-213
2006 exChusaksri, S, exSutthivaiyakit, S, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Confirmatory determination of organochlorine pesticides in surface waters using LC/APCI/tandem mass spectrometry", ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, ปีที่ 384, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2006, หน้า 1236-1245
2005 exS. Achatz, exJ. Lintelmann, exA. Kettrup, exธาริณี อึ้งประดิษฐื, exเสาวภา ชูมณี, exรัฐเดช ชาญวิรัตน์, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "LC-MS/MS method for the confirmatory determination of aromatic amines and its application in textile analysis", Anal. Bioanal. Chem., ปีที่ 381, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า 268-276
2005 exPhommart, S, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exRuchirawat, S, exSutthivaiyakit, S, "Constituents of the leaves of Macaranga tanarius", JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2005, หน้า 927-930
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวันทนา สะสมทรัพย์, exนายอภิชัย ทองธำรงรัตน์, exรศ.ดร.สยศ สุทธิไวยกิจ, "Development of an Arsine Detector Tube and Determination of Arsenic(III)in Well Water Samples", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 , 5 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exศรินมา ชูศักดิ์ศรี, exดร.เสวภา ชูมณี, exรศ.ดร.สยศ สุทธิไวยกิจ, "Food safety analysis by tandem quadrupole mass spectrometry", Pure and Applied Chemistry International Conference, 21 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2008 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exศรินมา ชูศักดิ์ศรี, exDavid L. Sedlak, "Kinetics and transformation of Phenylurea Herbicides with Aqueous chlorine", โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9, 4 - 6 เมษายน 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exสมยศ สุทธิไวยกิจ, exอภิชัย ทองธำรงค์รัตน์, "การตรวจวัดปริมาณนิเกิล(II) ในเหล็กกล้าไร้สนิม โยใช้รีเอเจนต์ที่ทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อน", การประชุมวิชาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 333 (วทท.33), 18 - 20 ตุลาคม 2007, อ.เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย