การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์วัดปริมาณไอออนในน้ำ โดยวิธีเคมีไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2013 exน.ส.ศิริพร อุดขาว, exรศ.อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "ZnS-montmorillonite: an Application as Electrochemical sensor", Key Engineering Materials, ปีที่ 538, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 312-315
Publish Year International Conference 5
2012 exน.ส.ศิริพร อุดขาว, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "ZnS-Intercalated Montmorillonite: A low cost potentiometric sensor", International Conference on Applied Materials and Electronic engineering (AMEE 2012), 18 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2012, ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 exน.ส.ศิริพร อุดขาว, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "ZnS- montmorillonite: an Application as Electrochemical Sensor", 2nd International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials (OEEM 2012) , 5 - 7 สิงหาคม 2012, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, exน.ส.เขมาวดี อุดมพันธ์, exน.ส.สุนันท์ พยุงศักดิ์, exน.ส.ศิริพร อุดขาว, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "INTERCALATION COMPOUNDS IN Ca-MONTMORILLONITE : A NOVEL SULFIDE ION POTENTIOMETRIC SENSOR", 7th IUPAC International Conference on Novel Materials and their synthesis (NMSVII-IUPAC), 16 - 21 ตุลาคม 2011, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.เขมาวดี อุดมพันธ์, "CdS- intercalated bentonite/ Carbon composite as electrode for sulfide ion", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials” (OEEM 2010) , 1 - 4 สิงหาคม 2010, Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.เขมาวดี อุดมพันธ์, "CdS-intercalated bentonite: A Novel Sulfide ion selective electrode", International Conference on Physics Science and Techonology(ICPST 2010), 28 - 30 ธันวาคม 2010, Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน