การใช้วัสดุอื่นแทนแพลทินัมเป็นขั้วแคโทด สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์

Publish Year International Journal 1
2010 exSomsongkul, V., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Carbon black-LaCoO3 composite material as counter electrode for quasi-solid-state dye-sensitized solar cell", Materials Science Forum, ปีที่ 663-665, สิงหาคม 2010, หน้า 451-454
Publish Year International Conference 2
2014 exSurassawatee Jamikorn, exWeera Suanthaisong, exAtittaya Naikaew, exSuthida Vivekaphirat, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposited Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Counter Electrodes for Solid-state Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells", The 6th International Conference on Hybrid Organic Photovoltaic (HOPV14) , 11 - 14 พฤษภาคม 2014, Lasanne สมาพันธรัฐสวิส
2013 exVoranuch Somsongkul, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exYingyot Pooarporn, exChomphunuch Songsiririthigul, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "P14 Electrochemical and X-ray absorption characterization of carbon black - LaCoO3 counter electrode", 3rd International Conference on Semiconductor Sensitized and Quantum Dot Solar Cells, 9 - 11 มิถุนายน 2013, Granada ราชอาณาจักรสเปน