การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์วัดปริมาณไอออนในน้ำ โดยวิธีเคมีไฟฟ้า

Publish Year International Journal 4
2013 exIbrahim, H.S., exEl-Kady, A.A., exAmmar, N.S., inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAbdel-Wahhab, M.A., "Application of isotherm and kinetic models for the removal of lead ions from aqueous solutions", Journal of Environmental Engineering (United States), ปีที่ 139, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 349-357
2013 exศิริพร อุดขาว, exอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "ZnS-Intercalated Montmorillonite: A low cost Potentiometric Sensor", Advanced Materials Research, ปีที่ 787, ฉบับที่ 9, กันยายน 2013, หน้า 291-295
2012 exสุนันท์ พยุงศักดิ์ , inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "[Ca (2,2?-Bipyridine)3]2+-Intercalated Montmorillonite: An Application as Potentiometric Sensor", Advanced Materials Research, ปีที่ 428, ฉบับที่ -, กันยายน 2012, หน้า 7-13
2012 exน.ส.สุนันท์ พยุงศักดิ์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "[Ca(2,2'-bipyridine)3] -Montmorillonite: A Potentiometric Sensor for Sulfide ion", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 1371-1375
Publish Year International Conference 2
2012 exน.ส.สุนันท์ พยุงศักดิ์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "[Ca(2,2'-bipyridine)3]2+ -Montmorillonite : A Potentiometric Sensor for Sulfide ion", 2012 International Conference on Environmental Systems Science and Engineering(ICESSE 2012) , 28 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2012, โตเกียว ญี่ปุ่น
2011 exPayungsak, S., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "[Ca(2,2โ€ฒ-Bipyridine) 2+-intercalated montmorillonite: An application as potentiometric sensor", 2011 International Symposium on Materials Science and Engineering Technology, ISMSET 2011, 1 ธันวาคม 2011