พัฒนาการปิดผนึกเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ เพื่อนำมาประกอบเป็นแผงเซลล์ขนาดเล็ก

Publish Year International Journal 2
2016 exVoranuch Somsongkul, exSurassawatee Jamikorn, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.San H. Thang, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency and Stability Enhancement of Quasi-solid-state Dye-sensitized Solar Cells Based on PEO Composite Polymer Blend Electrolytes", Advanced Materials Research, ปีที่ 1131, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 186-192
2014 inนางสาววรนุช สมส่งกุล, exLang, F, exJeong, AR, exRusu, M, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDittrich, T, "Hole blocking PbI2/CH3 NH3PbI3 interface", PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 763-766
Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาววรนุช สมส่งกุล, exสุรัสสวตี จามิกรณ์, exรศ. อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, exSan H.Thang, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency and Stability Enhancement of Quasi-solid-state Dye-sensitized Solar Cells Based on PEO Composite Polymer Blend Electrolytes", Nano Thailand 2014, 25 - 28 พฤศจิกายน 2014, ปทุมธานี ประเทศไทย