อิเล็กโทรไลท์แข็งหรือกึ่งแข็งสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์