Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • Ph.D.(Animal resources science), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2552
  • วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2542

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 4 2 0 0
2019 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเพี้ยในโคเนื้อเพื่อการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่มีศักยภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสำรวจองค์ประกอบจุลินทรีย์และการประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเพี้ยในโคเนื้อเพื่อการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่มีศักยภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 อิทธิพลของระดับเปลือกมันหมักในอาหารข้นต่อการหมักย่อยในกระเพาะ รูเมนและสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบสมรรถนะการเติบโตของโคพื้นเมืองและโคลูกผสมวากิว X พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยต้นอ้อยหมักและเปลือกมันล้างเป็นอาหารหยาบหลัก หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 2 0 0
2017 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาออกซิเตตร้าซัยคลินในปลาดุกลูกผสม (clarias macrocephalus x C. gariepinus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุนพัฒนาศักยภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
2016 ศึกษาความเร็วลมและอุณหภูมิในโรงเรือนระบบปิด ณ ฟาร์มวิจัยด้านสัตว์ อุทยานเกษตร 50 พรรษา วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2014 การใชกล้องอินฟราเรดในการตรวจการเป็นสัดในโค หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2014 การดูดซึมและการขับถ่ายยาออกซีเตตร้าซัยคลิน (ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน) ในกระบือไทย (Bubalus bubalis) ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0 0 0
2013 การเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกและตำแหน่งของโปรตีน cFLIP ในคอร์ปัสลูเทียมในช่วงการเป็นสัดและการตั้งท้องของกระบือไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
2012 การเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในพลาสมาเเละเนื้อเยื่อของคอร์ปัสลูเทียมในกระบือไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2011 การศึกษาโครงสร้างและอิมมูโนฮีสโตเคมมิสทรีในคอร์ปัส ลูเทียม ของกระบือไทย(Bubalus bubalis) หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2011 อิทธิพลของการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในรูปแบบหมักในสูตรอาหารแกะขุนต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกในเนื้อแกะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การสำรวจจำนวนประชากร และสุ่มตรวจปรสิตภายในและภายนอกของกระบือไทยในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0