การเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในพลาสมาเเละเนื้อเยื่อของคอร์ปัสลูเทียมในกระบือไทย