อิทธิพลของระดับเปลือกมันหมักในอาหารข้นต่อการหมักย่อยในกระเพาะ รูเมนและสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคเนื้อ