Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2519
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 0 6 0 0
  2018 ศักยภาพการให้ผลผลิตและเสถียรภาพของข้าวฟ่างไม้กวาดสายพันธุ์แท้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การคัดเลือกข้าวฟ่างไม้กวาดที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพื่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อการค้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาข้าวฟ่างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันเพื่อการผลิตข้าวฟ่างลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และคุณภาพใบสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาคุณภาพของข้าวโพดคั่วเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 การทดสอบผลผลิตและคุณภาพการแตกของข้าวโพดคั่ว 3 พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 3 6 0 0
  2019 ศักยภาพการให้ผลผลิตและเสถียรภาพของข้าวฟ่างไม้กวาดสายพันธุ์แท้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกข้าวฟ่างไม้กวาดที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพื่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อการค้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 องค์ประกอบทางเคมีของข้าวฟ่างพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งและท่วมขัง เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และคุณภาพใบสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาคุณภาพของข้าวโพดคั่วเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดคั่ว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โครงการ การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวและการถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานในพื้นที่ต่างระดับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การศึกษาคุณภาพข้าวโพดคั่วเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรจังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมและพืชอาหารที่มีศักยภาพสูงเป็นแหล่งเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยต้นทุนต่ำสำหรับการเลี้ยงโคนมในภูมิอากาศร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2013 ศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวฟ่างนิ้วมือที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 2 0 0
  2002 เร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุกทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  1999 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน ผู้ร่วมวิจัย Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) 0 0 0 0
  1999 การทดสอบพันธุ์คำฝอย ผู้ร่วมวิจัย Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) 0 0 0 0