การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exดร. สุพจน์ กาเซ็ม , exนายฉัตรพงศื บาลลา, exนายสุรพล เช้าฉ้อง, exนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, exนางสาวสดใส ช่างสลัก, exนางกิ่งกานท์ พานิชนอก, exดร. ณกัญญภัทร จินดา, "ผลของสารเคมีและสารอินทรีย์คลุกเมล็ดในการเก็บรักษาต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3, 16 พฤษภาคม 2008, เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย