ศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวฟ่างนิ้วมือที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

Publish Year National Conference 2
2014 inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายถวิล นิลพยัคฆ์, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวฟ่างนิ้วมือในฤดูต้นฝนที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายถวิล นิลพยัคฆ์, "การคัดเลือกข้าวฟ่างนิ้วมือเบื้องต้น", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36, 5 - 7 มิถุนายน 2013, หนองคาย ประเทศไทย