การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง

Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาว ภาวิดา ไชยวงศ์, inดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต และการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, อำเภอ เมือง นครนายก ประเทศไทย