Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ไทย, 2536
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  field corn hybridfield emergencegeneration mean analysisHerbicideHeterotic Patternhybridwaxycorninbred corn/maizeinbred lineinbred maintainancelate rainy seasonmale parentManihot esculenta CrantzNakorn Ratchasima Provincenormal seedlingon-farm trialPlant Breedingplant densitypopcornpopping qualitypopulation improvementpre-commercial varietyproduction technologyS1 recurrent selectionseed deteriorationSeed qualitySelection, Cassavasingle-cross hybridSweet cornvigor testWaxy cornWaxy corn (Zea mays ceratina)waxy corn trialwaxycornwaxycornbreedingweedWord : Single cross waxy corn hybridYield, Protentialก่อนงอกการควบคุมการคัดเลือกการปรับปรุงประชากรการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดขการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดการรักษาสายพันธุ์การวิจัยระบบเกษตรการใส่ปุ๋ยการหาแนวทางของลูกผสมดีเด่นที่เหมาะสมเกษตรกรข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดหวานข้าวฟ่างความหนาของเปลือกความหนาของเปลือกเมล็ด (germinal size thiคัดเลือก ศักยภาพคุณภาพการคั่วคุณภาพการแตกของข้าวโพดคั่วคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเครื่องคั่วไฟฟ้า (electric )จังหวัดนครราชสีมาจำนวนต้นต่อหน่วยพื้นที่ต้นทุกการผลิตเตาอบไมโครเวฟ (microwave)ถั่วเหลืองถ่ายทอดเทคโนโลยีทนแล้งเทคโนโลยีการผลิตปรับปรุงพันธุ์พืชปริมาตรการคั่วแตกและขนาดการขยายตัวของเมลเปอร์เซนต์การคั่วแตก (popping percentageผลผลิต มันสำปะหลังผลิตพืชผลิตภัณฑ์ฝึกอบรมพันธุ์ข้าวโพดปรับปรุงใหม่ที่ดีพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมไร่กสิกรฤดูปลายฝนฤดูแล้งฤดูแล้ง / หลังการทำนาลักษณะทางการเกษตรและ อายุการเก็บรักษาวัชพืชสถานีวิจัยเขาหินซ้อนสถานีวิจัยปากช่องสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกสถานีวิจัยลพบุรีสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ ฯสายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ที่มีสมรรถนะการผสมดีสายพันธุ์ผสมรวมสารกำจัดวัชพืชหลังงอกอัตราปลูกอายุการเก็บเกี่ยวสั้นอาหารสัตว์อินทรีย์อุณหภูมิ

  Interest

  คุณภาพการแตกของข้าวโพดคั่ว

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (105)