Conference

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต และการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
ชาติ
24 - 25 กรกฎาคม 2014
อำเภอ เมือง นครนายก ประเทศไทย
-