การคัดเลือกข้าวฟ่างไม้กวาดที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์

Publish Year National Conference 1
2017 inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนายถวิล นิลพยัคฆ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, "การคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดเบื้องต้น", การปะชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017