การคัดเลือกข้าวฟ่างไม้กวาดที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์

Publish Year National Conference 2
2018 inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนายถวิล นิลพยัคฆ์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, "การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดในไร่เกษตรกร ปี 2560", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนายถวิล นิลพยัคฆ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, "การคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดเบื้องต้น", การปะชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017