การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด

Publish Year National Conference 2
2010 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, "การใช้สารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนทในข้าวโพดหวาน", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, exนายสมชาย โพธิสาร, "การควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพดเกษตรกร ปี 2551", การประชุมทางวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย