Conference

Article
การควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพดเกษตรกร ปี 2551
Conference
การประชุมทางวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
24 - 26 พฤศจิกายน 2009
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,18 พ.ค. 2010 - 18 พ.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนิสิต,28 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010