การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมและพืชอาหารที่มีศักยภาพสูงเป็นแหล่งเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยต้นทุนต่ำสำหรับการเลี้ยงโคนมในภูมิอากาศร้อนชื้น

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายนาม บัวทอง, "Fertilization Management to Optimize Yield and quality of Bana Grass", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มกราคม 2014, หน้า 117-126