Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • D.Agr.(Plant Virology), University of Osaka Prefecture, ญี่ปุ่น, 2529

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 7 0 0
  2014 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2010 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ศึกษาโรคข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 13 21 0 0
  2015 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2012 การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
  2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพพืชและการควบคุมโรค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคพืชและตรวจสุขภาพพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 7 0 0
  2008 การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช ที่ปรึกษาโครงการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2008 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเชื้อทอสโพไวรัสที่พบในแตง ถั่วลิสง พริก มะเขือเทศ โดยเพลี้ยไฟ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2006 โรคที่สำคัญของสบู่ดำและการตรวจสอบพันธุ์ต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญในพริก มะเขือเทศ และแตง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 24 Project 7 9 2 0
  2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2 1 2 0
  2014 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย GIZ/AVRDC 0 0 0 0
  2013 การประเมินลักษณะความต้านทานโรคของพริกพื้นเมืองและการปลุกพริกปลอดภัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2013 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย AVRDC 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการต้านทานโรคและคุณภาพผลผลิตของเสาวรสที่คัดเลือกจากเทคนิค Somaclonal variation ในแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาระเบียบวิธีวินิจฉัยเชื้อ Potato mop top virus และเชื้อ Pospiviroids ในหัวพันธุ์มันฝรั่งและเมล็ดมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 แผนงานวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระบบโลจิสติกส์การเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย GIZ/AVRDC 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2009 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคแตงกวา หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนา SecA antibody เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2 0 0 0
  2008 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแตงกวา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2007 การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 1 0 0
  2007 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือ (MCMV) โรคเหี่ยว และโรคลำต้นเน่าแบททีเรียของข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Potato mop top virus ในหัวพันธุ์มันฝรั่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 เทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง (MCMV) โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2006 การศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อย การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาเทคนิคด้านพีซีอาร์เพื่อตรวจจำแนกสปีชีส์ของทอสโพไวรัสที่พบในมะเขือเทศ พริก แตงโม และถั่วลิสงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 1 0 0
  2003 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อตรวจเชื้อไวรัสในแปลงปลูกมะเขือเทศและพริก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 ปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านไวรัส โดยเทคนิคการถ่ายยีนเฟส 2 หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1998 การคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง หัวหน้าโครงการ AVRDC. Taiwan 0 0 0 0