การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Occurrence of Telosma mosaic virus causing passion fruit severe mosaic disease in Thailand and immunostrip test for rapid virus detection", Crop Protection, ปีที่ 63, ฉบับที่ September, กันยายน 2014, หน้า 41-47
Publish Year National Conference 1
2010 exสิทธิชัย บุญรอด, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การแยกเชื้อ จำแนกชนิด และลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างจุดเหลืองของเสาวรสพันธุ์สีม่วง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย