การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพพืชและการควบคุมโรค

Publish Year International Journal 3
2012 exนางสาวณัชชานันท์ วิบูลย์โชติกร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "In Vitro expression of NSs protein of Melon yellow spot virusinfecting melon in Thailand and serological activity of NSsantibody in virus diagnosis", Australasian Plant Pathology , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012
2011 exA. K. Tiwari, exS. Tripathi, exM. Lal, exM. L. Sharma, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Elimination of sugarcane grassy shoot disease through apical meristem culture", Archives of Phytopathology and Plant Protection , ปีที่ 44, ฉบับที่ 20, ธันวาคม 2011, หน้า 1942-1948
2010 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุรศักดิ์ ขันคำ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Expressed NSs protein of Capsicum chlorosis virus and use of its antibody for species specific diagnosis.", J Insect Science, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 120-120
Publish Year International Conference 1
2012 exนางสาวปวีณา เกษมสินธุ์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Occurrence and the complete genome sequence of Sugarcane streak mosaic virus, a flexuous rod virus infecting sugarcane in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 8 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exจิรพงศ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, "อิมมูโนโครมาโทกราฟิคสตริปเพื่อการตรวจหาเชื้อ Tobacco mosaic virus แบบรวดเร็ว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย