โครงการศึกษาระเบียบวิธีวินิจฉัยเชื้อ Potato mop top virus และเชื้อ Pospiviroids ในหัวพันธุ์มันฝรั่งและเมล็ดมะเขือเทศ