การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคพืชและตรวจสุขภาพพืช

Publish Year International Journal 4
2011 exHimananto, O, exThummabenjapone, P, exLuxananil, P, exKumpoosiri, M, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exGajanandana, O, "Novel and Highly Specific Monoclonal Antibody to Acidovorax citrulli and Development of ELISA-Based Detection in Cucurbit Leaves and Seed", PLANT DISEASE, ปีที่ 95, ฉบับที่ 9, กันยายน 2011, หน้า 1172-1178
2010 exKositcharoenkul,N., exChatchawankanphanich, O., exBhunchoth, A., inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Detection of Xanthomonas citri subsp. citri from field samples using single-tube nested PCR", Plant Pathology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 1-7
2008 exผศ.ดร. วาริน อินทนา, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา, exประคอง เย็นจิตต์, exชัยวัฒน์ สุวรรณโณ, exศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย, "Use of Pentyl Pyrone Extracted from Ultraviolet-induced Mutant Strain ofTrichoderma harzianum for Control Leaf Spot of Chinese-kale", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม - กรกฎาคม 2008, หน้า 75-80
2007 exผศ.ดร. วาริน อิทนา, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Control of Chinese-kale damping-off caused by Pythium aphanidermatum by antifungal metabolitesof Trichoderma virens", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 919-927
Publish Year National Journal 2
2011 exคนึงนิจ ศรีวิลัย, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริกที่เกิดจากเชื้อ Tomato necrotic ringspot virus", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 99-112
2009 exจิตติมา เอื้องกิตติกุล, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exกนกวรรณ รมยานนท์, "การโคลนยีน chi42 ที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ไคติเนสจากเชื้อรา Trichoderma harzianum ในยีสต์ Pichia pastoris เพื่อการผลิตรีคอมบิแนนท์เอนไซม์", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 427-438
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางอารีรัตน์ แดงกระจ่าง, exน.ส.พรหมพิริยะ ศิริวัฒน์, "In vitro Test for Antagonistic Activity of Trichoderma harzianum and Bacillus spp. against Pathogenic Fungi of Asparagus Crown and Root Rot and Stem Blight", The 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPatcharaporn Thampiban-udom, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhraomas Charoenrak , "Screening of Antagonistic Bacteria from Rice Rhizosphere Soil for Mycelial Growth Inhibition of Rhizoctonia Sheath Blight", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2013 exอารีรัตน์ แดงกระจ่าง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, inนางทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum CB-Pin-01 และ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens BB165 ในการควบคุมโรคใบจุดของต้นอ่อนข้าวสาลี ที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sativum", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exอาจารย์เครือวัลย์ ดาวงษ์, exอาจารย์ยศพล ผลาผล, exอาจารย์วิจิตรา โหราเรือง, exอาจารย์นิสาชล เทศศรี, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารควบคุมเชื้อราและเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคกิ่งและผลเน่าของแก้วมังกร", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง
2012 exนางอารีีรัตน์ แดงกระจ่าง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของต้นอ่อนข้าวสาลีที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp.", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, "ประสิทธิภาพของ Trichoderma harzianum ต่อการลดปริมาณเชื้อรา Aspergillus sp. ในแปลงปลูกข้าวโพดโดยชีววิธี", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 , 17 - 19 มิถุนายน 2010, เมืองลพบุรี ลพบุรี ประเทศไทย
2010 exอรรถกร พรมวี, exรศ.สมชาย ชคตระการ, exรศ. วาริน อินทนา, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าด้วยเชื้อรา Trichoderma spp. ซึ่งแยกได้จากดินขุยไผ่สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่ผ่านการฉายรังสี UV.", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9: พัฒนาพืชสวนไทยเพื่อไทยเข้มแข็ง , 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย