โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2020

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 6 0 0
2020 โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์จากสถานประกอบการทางพาณิชยนาวีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การสำรวจแนวทางการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งและการท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย: กรณีศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการท่าเรือโดยสาร ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ขนส่งสินค้าทางทะเล หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 5 0 0
2020 การศึกษาข้อกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานขับรถบรรทุกกึ่งพ่วงในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2020 การจัดการขยะมูลฝอยในงานเทศกาลเกษตรศรีราชาแฟร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 การปักไม้ไผ่เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมบริเวณด่านชายแดนไทย-ลาว (โครงการวิจัยย่อย) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0