การศึกษาข้อกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานขับรถบรรทุกกึ่งพ่วงในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Strategies Reducing the Negative Externalities of Semi-trailer Truck Transportation in Eastern Economic Corridor Area", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 21-40