โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 4 0 0
2013 ผลกระทบทางสมุทรศาสตร์จากการสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การศึกษารูปแบบการปักกำแพงไม้ไผ่สลายพลังงานคลื่นเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดเลน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2013 การพัฒนาทุ่นลอย drifter เพื่อวัดข้อมูลคลื่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 0 0 0
2013 โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการวิจัยจัดทำระบบอุปกรณ์ปรับเทียบ (Calibration) และประเมินความถูกต้อง (Validation) ของระบบเรดาห์ชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาสภาพทางสมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณปากน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาและพัฒนากฏหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราค่าภาระของท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0