โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2017

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 5 1 0
2017 การศึกษาผลกระทบของมลพิษทางน้ำและความสามารถในการดูดซับมลพิษของพืชน้ำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 2 0 0
2017 การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจฟาร์มปลานิลในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การพัฒนาตำราเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 1 0
2017 การพัฒนาทุ่นลอยน้ำอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นชุดทดสอบระบบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2017 การศึกษาศักยภาพด้านการจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่าเรือ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 2 3 0 0
2017 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 4) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 การขุดลอกร่องน้ำและจัดทำแบบร่องน้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการการศึกษาปัจจัยและออกแบบดัชนีอันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาชุดตรวจปริมาณน้ำมันของปาล์มน้ำมันทะลายในสายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาโอกาสทางธุรกิจในการส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งตู้สินค้าระหว่างพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2017 โครงการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ (กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 สำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0