การศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมบริเวณด่านชายแดนไทย-ลาว (โครงการวิจัยย่อย)