โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์จากสถานประกอบการทางพาณิชยนาวีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน