การสำรวจแนวทางการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งและการท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย: กรณีศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการท่าเรือโดยสาร ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ขนส่งสินค้าทางทะเล

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Cybersecurity knowledge and skills for port facility security officers of international seaports: Perspectives of IT and security personnel", The Asian Journal of Shipping and Logistics, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 345-360
Publish Year International Conference 4
2020 exกานต์ณภัทร โชติวัย, exวิลาสินี จันทร์กระจ่าง, exอัษฎาวุฒิ บวงสรวง, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Risks of Blockchain technology: A perspective of maritime transportation", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exเกียรติศักดิ์ กำแก้ว, exดลยา ทรัพย์เขื่อนขันธ์, exธิดาชนก แสงโพลง, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The new information technology for improving freight forwarder services: A case of iSpot Solution technology in Thailand", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exกานต์ชนิต ร่มรื่น, exณัฐญา สว่างใจ, exธนพร แก้วสมนึก, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Using GIS, GPS and sonar chart to identify oceanographic barriers and impacts on the installation of floating pier along the coastal line of Thailand", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exฑิตฐิตา สาสังข์, exปรางทิพย์ เตียวย่อง, exนันทนัช สุขพอดี, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Sulphur pollution prevention in maritime transportation: The potential solutions for international shipping lines", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exณัฐวุฒิ ไชยชาญ, exอภิญญา หนูเรือง, exจิรัฐติกาล แกนเดช, exยุทธนา อุตส่าห์ดี, exอรวรรณ โมกขะเวส, exนันทพัทธ์ อภัย, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "ปกติวิถีใหม่สู่อนาคต การปฏิรูปการปฏิบัติการเรือของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือนานาชาติหลังใช้มาตรการป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10, 25 มิถุนายน 2021, ชลบุรี ประเทศไทย