การสำรวจแนวทางการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งและการท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย: กรณีศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการท่าเรือโดยสาร ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ขนส่งสินค้าทางทะเล

Publish Year International Conference 4
2020 exกานต์ณภัทร โชติวัย, exวิลาสินี จันทร์กระจ่าง, exอัษฎาวุฒิ บวงสรวง, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Risks of Blockchain technology: A perspective of maritime transportation", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exเกียรติศักดิ์ กำแก้ว, exดลยา ทรัพย์เขื่อนขันธ์, exธิดาชนก แสงโพลง, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The new information technology for improving freight forwarder services: A case of iSpot Solution technology in Thailand", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exกานต์ชนิต ร่มรื่น, exณัฐญา สว่างใจ, exธนพร แก้วสมนึก, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using GIS, GPS and sonar chart to identify oceanographic barriers and impacts on the installation of floating pier along the coastal line of Thailand", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exฑิตฐิตา สาสังข์, exปรางทิพย์ เตียวย่อง, exนันทนัช สุขพอดี, inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sulphur pollution prevention in maritime transportation: The potential solutions for international shipping lines", The First International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย