โครงการศึกษาสภาพปัญหาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข และออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล