โครงการวิจัยสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2008

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

3

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2008 การศึกษายาซัลฟาไดเมท็อกซินและไตรเมทโธพริมและการตกค้างของยาในปลาทับทิม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่แยกได้จากแมลงสาปที่พบในโรงพยาบาลสัตว์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 11 6 0 0
2008 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรค Trypanosomiasis ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลาง ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
2008 ความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ ภาคเหนือของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่า ทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การทดสอบวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในภาคสนาม: การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 3 0 0
2008 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2008 โครงการเพาะเลี้ยงเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) เพื่อใช้ในงานวิจัยของ สวทช. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0