เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่แยกได้จากแมลงสาปที่พบในโรงพยาบาลสัตว์