โครงการเพาะเลี้ยงเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) เพื่อใช้ในงานวิจัยของ สวทช.