โครงการวิจัยสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากจิ้งหรีดในฟาร์มเลี้ยง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การประเมินโปรตีนแอนติเจนลูกผสมชนิดมัลติอีพิโทปเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาวัคซีนและการวินิจฉัยทางซีรั่มต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในแมว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การค้นหา ทดสอบชีววิธี และพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลง ของเห็บโคที่เกิดการดื้อต่อยาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การค้นหาเห็บโค (R. microplus) ที่ดื้อต่อยาฆ่าเห็บในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสร้างโคโลนีของเห็บโค (R. microplus) เพื่อใช้ในการหาเห็บดื้อยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0